Home > Onderwijs > Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent dat elk kind onderwijs krijgt dat past bij zijn- of haar talenten en beperkingen. Sinds 2014 is dit in de wet vastgelegd. In het Jenaplanonderwijs is al veel langer sprake van aandacht voor het individu binnen de stamgroep.

Het werken met de kracht van de stamgroep betekent dat kinderen van en aan elkaar leren. Met een gezamenlijke verantwoordelijkheid proberen we de optimale omgeving te creëren waarbij de ontwikkeling van kinderen voorop staat. Problemen en hulpvragen zien we niet als een probleem van het kind. We zien het als kansen. Het is voor de stamgroepleider en de school een uitdaging om het onderwijs zodanig vorm te geven dat respect, begrip en acceptatie leiden tot een passende plek voor ieder kind. Ouders, kinderen en de school hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Dit vraagt deskundigheid van de stamgroepleider en betrokkenheid van de directie en de intern begeleider. Samen kijken we naar de mogelijkheden van ieder kind.
Dit gebeurt in leerlingbesprekingen en groepsbesprekingen die in een jaarlijks cyclus zijn vastgelegd met de intern begeleider. In de leerlingbespreking wordt gesproken over de onderwijsbehoeftes van ieder leerling. In de groepsbesprekingen die gepland staan na de toetsmomenten wordt gekeken of ieder kind zich naar verwachting ontwikkelt.
De intern begeleider is de persoon die zicht heeft op de totale ontwikkeling van een kind. Zij is iemand met specifieke kennis die de stamgroepleider kan ondersteunen met het organiseren van passende hulp. Zij is ook degene die met ouders en stamgroepleiders in gesprek gaat en begeleidt wanneer de vraag ‘Wat heeft dit kind nog meer nodig?’ gesteld wordt.
Dit kan gebeuren in een MDO. MDO staat voor Multi Disciplinair Overleg. Bij zo’n overleg worden ook experts van buiten de school uitgenodigd. Afhankelijk van de vraag wordt, naast iemand die vanuit het Samenwerkingsverband meepraat, ook bijvoorbeeld de schoolarts of iemand van het Sociaal Team betrokken.  Vooraf wordt de hulpvraag gedeeld en geven ouders schriftelijk hun mening. Doel van het gesprek is om te komen tot oplossingen.

Ons Samenwerkingsverband heet Profi Pendi. Door op de koppeling te klikken komt u op hun website.