Home > Ouders > Ouderraad

De Ouderraad is een vereniging, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en werkt volgens een Huishoudelijk Reglement. De ouderraad bestaat uit het Dagelijks Bestuur (de voorzitter, de penningmeester en secretaris) en overige actieve ouder(s)/verzorger(s). Deze leden bespreken de school activiteiten van dat jaar. Zij maken het financiële beleid, mobiliseren ouders en zien toe op de uitvoering hiervan. De ouderraad komt eens in de twee maanden bij elkaar. Daarnaast voert het Dagelijks Bestuur met enige regelmaat overleg met de directie en de Medezeggenschapsraad. Aan het begin van het schooljaar is er een groot overleg tussen de ouderraad, de stamgroepouders en de directie. Daar wordt alle feesten en evenementen gedurende het schooljaar doorgenomen en ingeroosterd. Ieder krijgt een werkgroep toebedeeld. Van elke activiteit is een draaiboek inclusief evaluaties aanwezig op school. In oktober/november organiseert de ouderraad samen met de MR een Algemene Ouderavond. Naast een informatief thema worden de ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte gesteld van de financiën. De ouderraad verstuurt per schooljaar facturen voor de “vrijwillige ouderbijdrage” en de bijdrage voor de Kennismakingsdagen en/of schoolreisje, die op het rekeningnummer van de school overgemaakt dienen te worden. Zie voor een overzicht van de ouderraad leden de jaarkalender van de schoolgids.