Home > Ouders > MR

De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd.

Wat is het doel van een medezeggenschapsraad (MR)?

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, ouders en personeel, worden vertegenwoordigd. Leerlingen kunnen alleen in het Voortgezet Onderwijs zitting hebben in de MR. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en adviesrecht. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt en daarop kunnen reageren.

Hoe is de medezeggenschapsraad samengesteld?

De MR bestaat uit ouders en personeelsleden, indien mogelijk in een gelijke verhouding. De omvang is afhankelijk van het aantal leerlingen.

Wat zijn de bevoegdheden van een medezeggenschapsraad?

Een MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht.

Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie.

De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:

 • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
 • Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan;
 • Het schoolreglement;
 • Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijn.

En de MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:

 • Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag;
 • De taakverdeling binnen de schoolleiding;
 • Het vakantierooster;
 • Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school,

Voor sommige zaken bestaat er ook nog verschil tussen de teamleden en de ouderleden. In het algemeen kun je zeggen dat de teamleden instemmingbevoegdheid hebben over die zaken die het personeel aangaan zoals:

 • de samenstelling van de formatie;
 • taakverdeling en beleid ten aanzien van nascholing van het team.

De oudergeleding heeft instemmingbevoegdheid over zaken die leerlingen aangaan, zoals:

 • verandering van grondslag van de school;
 • vaststelling van de schoolgids;
 • vaststelling van de onderwijstijd;
 • de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussenschoolse opvang.

De MR heeft een wettelijk bevoegdheid. De MR houdt zich bezig met onderwijskundige en personele zaken op school.

Met wie praat een medezeggenschapsraad?

De vergaderingen van de MR zijn altijd openbaar, tenzij er over personen wordt gesproken. Met enige regelmaat wordt de schooldirecteur uitgenodigd om een vergadering bij te wonen. De MR kan altijd personen uitnodigen, zoals iemand van het Bestuur of van de Ouderraad.

GMR en CMR

Het schoolbestuur (=bevoegd gezag) met meer dan één school stelt een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) in met wettelijk vastgelegde bevoegdheden.
Het bevoegd gezag van de stichting O2A5 heeft tevens gekozen voor het instellen van een Clustermedezeggenschapsraad CMR), verbonden aan een groep van scholen (per cluster).
De GMR en de CMR treden, indien het aangelegenheden betreft die van gemeenschappelijk belang zijn, voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen, in de plaats van de MR van die scholen. De GMR heeft een duidelijk afgebakende, bovenschoolse, positie. De CMR functioneert als medezeggenschapsorgaan voor het onderwijsbeleid op clusterniveau. De leden van de GMR en CMR worden door de MR-leden uit hun midden gekozen. De organisatie van de medezeggenschap is vastgelegd in verschillende medezeggenschapsstatuten. Zo zijn er door de stichting O2A5, reglementen en statuten voor de hierboven genoemde raden, na inspraak, vastgelegd.

 

MR de Wiekslag

De MR van de Wiekslag bestaat uit twee personeelsleden: Albertine Los en Marjolijn Boer, en twee ouders: Vivienne Oost en Karin de Wit. De ouders zitten in de MR namens de ouders van de school en het is van belang om te weten wat er onder ouders speelt. Maar de leden zitten in de MR zonder last en ruggenspraak! Dat wil zeggen dat zij zelfstandig en zonder verder overleg kunnen adviseren over of instemmen met voorstellen van het schoolbestuur. De MR vergadert gemiddeld 6x per jaar op wisselende avonden.

Heb je interesse dan zou ik zeker een poging wagen! De school is altijd blij met mensen die op een positief kritische manier willen meedenken.

De organisatie van de medezeggenschap is vastgelegd in een medezeggenschapsstatuut.
Zo zijn er door de stichting O2A5, reglementen voor de hierboven genoemde raden, na inspraak, vastgelegd. Het MR Reglement is hier  terug te vinden.

Jaarplan/jaarverslag

Jaarverslag MR 2017 2018
MR Jaarplan 2018-2019

Agenda’s
Agenda 13-11-2018
Agenda 17-9-2018
Agenda MR 14 juni 2018
Agenda MR 7 mei 2018
Agenda 16-11-2017
Agenda 12-9-2017

Notulen

Notulen MR 13 november 2018
Notulen MR 17 september 2018
Notulen MR 14 juni 2018
Notulen MR vergadering 7-5-2018
notulen MR 13 maart 2018
Notulen MR 25 januari 2018